ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Satelliet Meubelen B.V., gevestigd te Breda, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20125851.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten, inclusief alle onderhandelingen die wij voeren voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Eventuele afwijkingen gelden alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

2.1 Al onze prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Vermelding van maten en/of gewicht, van afbeeldingen en/of tekeningen, van technische en/of chemische specificaties, kleur, soort, hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit moeten worden beschouwd als bij benadering aangegeven.

2.2 Prijsopgaven en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij aan ons verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten.

2.3 Indien een offerte en/of aanbieding niet tijdig, schriftelijk en volledig is aanvaard, komt er slechts een overeenkomst tot stand indien en voorzover de aanvaarding door wederpartij slechts afwijkt op ondergeschikte punten, waarbij de overeenkomst tot stand komt zonder dat deze ondergeschikte punten daar deel van uitmaken.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt eerst tot stand doordat namens ons door daartoe bevoegde personen de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk is bevestigd aan de wederpartij. Indien wij ter bevestiging van een overeenkomst een orderbevestiging aan de wederpartij toezenden of afgeven, bevat deze orderbevestiging de enige en juiste weergave van hetgeen overeengekomen is, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na de datum van de orderbevestiging de juistheid van deze orderbevestiging schriftelijk betwist. Ook in geval van betwisting is tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen, maar zullen partijen met elkaar in overleg treden over om overeenstemming te bereiken op de door de wederpartij aangegeven onjuistheden. Gedurende dit overleg hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige kosten of schade.

3.2 Indien de overeenkomst tot stand is gekomen hebben wij het recht om onverwijld na afgifte van de orderbevestiging aan de wederpartij schriftelijk te berichten dat de overeenkomst niet of slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd. Indien wij berichten dat de overeenkomst slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst van ons daartoe strekkend bericht schriftelijk te bevestigen dat hij uitvoering van de gewijzigde overeenkomst verlangt.

3.3 Indien door ons een begin van uitvoering is gemaakt en/of indien door de wederpartij een aanbetaling heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een door ons toegezonden schriftelijk stuk, dan geldt de inhoud van dit stuk als hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 4: RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

4.1 De overeenkomst strekt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

4.2 Wij behouden het model- en/of auteursrecht en alle overige rechten van intellectueel eigendom op, en de eigendom van, alle bij de aanbieding en/of bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekte documenten, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, catalogi, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Alle door ons aan de wederpartij verstrekte zaken dienen binnen 8 dagen na een verzoek onzerzijds onverwijld te worden teruggegeven.

4.3 Afbeeldingen, foto’s, catalogi, tekeningen, ontwerpen, monsters, stalen, modellen, etc. mogen niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

4.4 De wederpartij vrijwaart ons tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op of verband houdt met de bewering dat door de wederpartij zelf ontwikkelde tekeningen, modellen en dergelijke inbreuk maken op een geldend recht van intellectuele of industriële eigendom.

4.5 Indien en voor zover in rechte wordt vastgesteld dat de door ons aan de wederpartij geleverde zaken inbreuk maken op enig geldend auteurs- en/of modelrecht van derden, dan zullen wij de zaken terugnemen tegen vergoeding van de door de wederpartij betaalde koopprijs minus de gangbare afschrijving na aanschafdatum. Deze vergoeding van de koopprijs is de enige remedie van de wederpartij ter zake.

ARTIKEL 5: LEVERING

5.1 Levertijden en termijnen, waarbinnen overeengekomen werkzaamheden moet worden uitgevoerd, worden door ons slechts bij benadering aangegeven en gelden niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wij zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de levertijden of termijnen, door welke oorzaak dan ook. Overschrijding van de levertijden of termijnen verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden of afname te weigeren, dan wel zich op opschorting te beroepen van enige verplichting.

5.3 Wij behouden ons het recht voor te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

5.4 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment van levering. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van wederpartij. De wederpartij dient in dat geval de opslagkosten te betalen, onverminderd ons recht om alsnog nakoming en/of schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

5.5 Afwijkingen in het geleverde of het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

5.6 In geval van overmacht wordt onze verplichting tot levering of tot uitvoering opgeschort, totdat de oorzaak van deze overmacht is opgeheven. Als overmacht wordt ondermeer, doch niet uitsluitend, beschouwd: werkstaking (georganiseerd of ongeorganiseerd), oorlog, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, epidemie, pandemie, liquidatie, machinebreuk, brand of andere onvoorziene omstandigheden, liquidatie van of enige tekortkoming door een leverancier of hulppersoon, tengevolge waarvan wij, onze leveranciers, of door ons ingeschakelde derden niet of niet tijdig aan onze, respectievelijk hun verplichtingen kunnen voldoen.

ARTIKEL 6: TRANSPORT

6.1 Levering en transport van zaken geschiedt “ex works”, en dus voor rekening en risico van de wederpartij. Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst is het risico van de gekochte goederen voor de wederpartij.

6.2 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde zaken behouden wij ons het recht voor zelf de inklaring te bewerkstelligen.

6.3 Transport van ons geleverde goederen geschiedt altijd voor rekening en risico van de wederpartij, ook als is overeengekomen dat wij het transport verzorgen. Verzekering van de goederen tijdens vervoer komt voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7: AFROEP

7.1 Indien levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij verplicht om binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst c.q. binnen twee weken na datum van de orderbevestiging, de afroeptermijnen schriftelijk aan ons op te geven. Indien wij niet binnen twee weken de afroeptermijnen schriftelijk hebben ontvangen zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd onze overige rechten, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen. Ook indien de overeengekomen afroep niet of niet tijdig plaatsvindt zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd onze overige rechten, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 8: ZEKERHEIDSSTELLING

8.1 Wij zijn steeds gerechtigd om voorafgaand aan levering of enige andere nakoming van onze verplichtingen, zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van het stellen van een bankgarantie voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

8.2 Weigert de wederpartij de door ons gevraagde zekerheid te verschaffen, dan zijn wij gerechtigd onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is verschaft dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd onze overige rechten, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9: HULPPERSONEN

9.1 Wij hebben te allen tijde het recht om opgedragen werkzaamheden of orders geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren of bij ons gekochte goederen door derden te laten leveren.

ARTIKEL 10: VERHINDERING WEDERPARTIJ

10.1 Indien door verhindering van de wederpartij overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen niet op de overeengekomen tijd kunnen worden uitgevoerd, is de wederpartij verplicht de daaruit voortvloeiende kosten en schade aan ons te vergoeden.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien garantie is overeengekomen, dan is onze aansprakelijkheid jegens de wederpartij is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming van onze garantieverplichtingen als omschreven in artikel 14.

11.2 Indien de nakoming van onze verplichtingen, enige toerekenbare tekortkoming of enig ander feit mocht leiden tot onze aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, met in begrip van het eigen risico dat wij in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering dragen.

11.3 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in lid 2 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat wij in verband met de overeenkomst aan de wederpartij in rekening hebben gebracht waarbij de totale vergoeding voor directe schade nimmer meer zal bedragen dan EUR 10.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak.

11.4 Onder directe schade als bedoeld in lid 2 en 3 wordt verstaan: (1) de kosten voor het repareren of vervangen van de goederen die door ons aan de wederpartij zijn geleverd onder de overeenkomst; (2) schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”); (3) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en (4) redelijke en aantoonbare kosten die de wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals hier bedoeld.

11.5 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

11.6 De omvang van de in enig geval te betalen schadevergoeding is voorts op de volgende wijze beperkt:

a. Schade als gevolg van bedrijfsstoring, derving van winst of omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam e.d., ongeacht door welke oorzaak dan ook ontstaan komen niet voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat ten gevolge van ander gebruik dan waarvoor de zaken zijn bestemd en met welk doel de zaken bij ons zijn gekocht.

11.7 De in de voorgaande leden bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of bewuste roekeloosheid.

11.8 De wederpartij zal ons vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens ons terzake van de gekochte zaken.

11.9 Iedere vordering tegen ons op basis van een met ons gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van een jaar. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop de wederpartij met de schade bekend is geworden.

ARTIKEL 12: PRIJZEN

12.1 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van de grondstoffen, materialen, vervoerskosten, loonkosten etc., geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Wij hebben het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen, voorzover zij plaats vinden na de datum van de offerte, ook al was deze verhoging te voorzien ten tijde van het doen van onze aanbieding. Deze prijsverhoging zal door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij worden kenbaar gemaakt.

12.2 Alle vermelde of opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle prijzen zijn in Euro’s en de wederpartij dient alle betalingen in Euro’s te voldoen.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1 De eigendom van geleverde zaken wordt door ons uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van schade, kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, heeft plaatsgevonden.

13.2 De wederpartij kan op geen enkele wijze over geleverde zaken beschikken, zo lang zij niet volledig aan haar verplichtingen tegenover ons heeft voldaan.

13.3 De wederpartij verplicht zich om geleverde zaken op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan ons of een door ons aan te wijzen persoon of personen om de plaats, waar die zaken zich bevinden, te betreden, of te berijden teneinde die zaken mee te nemen.

ARTIKEL 14: GARANTIE

14.1 Garantie wordt door ons slechts verleend voorzover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en strekt zich slechts uit tot het voor onze rekening herstellen van de fout of tekortkoming door reparatie van het geleverde of vervanging daarvan. Garantie wordt slechts verleend met betrekking tot de constructie en een beroep daarop wordt enkel gehonoreerd indien de wederpartij heeft aangetoond dat deze niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen. Tenzij anders is overeengekomen zal de garantie gelden tot twaalf maanden na aflevering.

14.2 In plaats van reparatie van het geleverde of vervanging kunnen wij ook naar eigen keuze besluiten tot (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rata restitutie van het door de wederpartij reeds betaalde en alsdan zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14.3 Elke aanspraak op garantie vervalt indien geleverde zaken door of vanwege de wederpartij onoordeelkundig zijn behandeld of verwerkt, met name indien in strijd is gehandeld met door of vanwege ons verstrekte technische specificaties of aanwijzingen, of indien door of vanwege de wederpartij bewerkingen of veranderingen zijn aangebracht in geleverde zaken, of indien de geleverde zaken door of vanwege de wederpartij voor een ander doel dan de kennelijke bestemming zijn gebruikt.

14.4 Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen zonder onze voorafgaande toestemming verricht of laat verrichten, of niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk de garantie.

ARTIKEL 15: RECLAMATIES

15.1 De wederpartij dient direct bij aflevering de geleverde zaken te controleren. Indien de wederpartij geen beschadigingen constateert aan de verpakking van de zaken dan wordt ervan uit gegaan dat de zaken in goede staat waren bij aflevering, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.

15.2 Reclamaties dienen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) te geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de door ons geleverde zaken, danwel binnen acht dagen na voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden, zulks op straffe van verval van het recht om zich op enig gebrek of onjuistheid van het geleverde of het uitgevoerde te beroepen, behoudens voorzover een schriftelijke garantie als bedoeld in het vorige artikel zou zijn verleend. Na het verstrijken van de termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

15.3 Wordt de reclamatie door ons gegrond bevonden, dan gaat onze verplichting niet verder dan toezending van een vervangende leverantie c.q. kosteloos herstel van een door ons gemaakte fout of tekortkoming, waarbij transportkosten buiten Nederland zijn uitgesloten. Wij kunnen evenwel ook besluiten te handelen conform het bepaalde in artikel 14.2.

15.4 Reclameren of een beroep op de garantie geven de wederpartij niet het recht de betalingsverplichting op te schorten.

ARTIKEL 16: ANNULERING

16.1. Voorafgaand aan het moment van levering kan de wederpartij zijn bestelling schriftelijk annuleren, waarna de overeenkomst zal worden ontbonden. In voorkomend geval is de wederpartij een schadevergoeding aan ons verschuldigd ter hoogte van:

  • 90% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen indien de annulering van een overeenkomst door de wederpartij geschiedt, terwijl de leveringsdatum aan de wederpartij is medegedeeld.
  • 30% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen indien nog geen leveringsdatum aan de wederpartij is meegedeeld op het moment van annulering door de wederpartij;

16.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 16.1 geldt dat indien er ten behoeve van de wederpartij maatwerk of bijzondere zaken zijn ontwikkeld en/of besteld, de schadevergoeding bij annulering 100% bedraagt van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, ongeacht de reden of het moment van annuleren.

16.3. De in dit artikel genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de wij aantonen dat de daadwerkelijk geleden schade groter is.

16.4 Ingeval wij op het moment van annuleren reeds kosten zijn verschuldigd aan derden, zoals aan toeleveranciers, in verband met uitvoering van de overeenkomst, dan zullen wij deze kosten in alle gevallen volledig doorbelasten aan de wederpartij, dit naast de vergoeding als bedoeld in lid 1 waarbij het totale door de wederpartij te betalen bedrag uiteraard nimmer meer zal bedragen dan hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.

ARTIKEL 17: BETALINGEN

17.1. Leveringen geschieden tegen voorafgaande contante betaling.

17.2. Indien levering op rekening is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn gerekend vanaf factuurdatum zonder enige korting of opschorting. Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan. Is niets overeengekomen over de betalingstermijn, dan geldt een termijn van 14 dagen.

17.3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is de wederpartij, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Dit is ook het geval indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.

17.4 Bij overschrijding van de termijn van 30 dagen na factuurdatum is de wederpartij een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 3%. Een deel van een maand zal worden gerekend als een gehele maand.

17.5. Indien wij de vordering ter incasso uit handen moeten geven, is de wederpartij daarenboven alle in redelijkheid door ons gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan ons verschuldigd, zulks met een minimum van 15% van de verschuldigde hoofdsom (inclusief btw) of een bedrag van € 250,- voorzover dat hoger is.

17.6. Indien wij de wederpartij korting hebben toegestaan bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, vervalt deze korting indien de betaling van het volledige factuurbedrag, onder aftrek van de toegestane korting, niet op uiterlijk de 8e dag na factuurdatum in ons bezit is. De wederpartij kan in dat geval geen enkele aanspraak op de aanvankelijk toegestane korting meer maken en is gehouden het volledige factuurbedrag aan ons te voldoen.

17.7. Zolang de wederpartij niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichting op te schorten.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT

18.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De Convention on the International Sale of Goods (CISG), ook wel genaamd het Weens Koopverdrag 1980, is niet van toepassing.

ARTIKEL 19: GESCHILLEN

19.1. Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst of nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend worden berecht door de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

19.2. Wij zijn gerechtigd om een geschil aanhangig te maken bij de rechter, die volgens de gewone regels van relatieve competentie bevoegd is.

ARTIKEL 20: PLAATS VAN UITVOERING

20.1. De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in onze plaats van vestiging.

ARTIKEL 21: WIJZIGINGEN

21.1. Wij hebben het recht om (bepalingen uit) de algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden jegens de wederpartij in werking zodra wij de wijzigingen aan de wederpartij hebben medegedeeld. Een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden wordt tevens op onze website gepubliceerd.

ARTIKEL 22: TAAL

22.1. Deze algemene voorwaarden worden gebruikt in meerdere talen. Ingeval van een discrepantie in de teksten, prevaleert de tekst van de Nederlandstalige versie boven de vertaalde versies voor wat betreft de uitleg van de algemene voorwaarden.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (PDF)

 

 

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×